VOL181嫩模冯木木LRIS床上半撩上衣露半球半脱内裤秀翘臀诱惑19P冯木木嗲囡囡

VOL181嫩模冯木木LRIS床上半撩上衣露半球半脱内裤秀翘臀诱惑19P冯木木嗲囡囡

何患症之不明,病之难愈哉。阴血若见,救肾为要。

动极而静,静极复动,循环变化而五气顺布,则五地见矣。其状恶风,面多汗,头痛。

其状恶风多汗,少气,口干渴,近衣则身热如火烧,临食则汗流如新沐浴竟取风,为首风。 太阴下利,则手足温。

 刺入五分,灸五壮。 已吐下后,邪气壅塞而未尽,心中郁闷而不舒,又当随其虚实以治之。

刺入二分,留三呼,灸三壮。盖东南窊下之地,水多聚焉,居其处多湿,或中风雨雾露,是名中湿,此脾经与肾经受病也。

若将呃逆紊为哕与咳逆,误人多矣。汗出如油,喘而不休,水浆不下,形体不仁,午静乍乱者,此为命绝也,不治。

Leave a Reply